Muramasa Tanto

Copyright 2016. Muramasa.us    All rights reserved. 

Muramasa

Courtesy: www.japanesesword.de

Nagasa:   28 cm
Sori:   0.4 cm
Hamon: gunome รข midare
Jihada: Itame
Motohaba: 2.45 cm
Motokasane: 6 mm
Papier:   NBTHK Tokubetsu Kitcho
Koshira: Shirasaya and Aikuchi Koshira

 
Sayagaki says,,
Ise koku Muramasa Ubu nakago zaimei Tensho Nidai kore.
( Muramasa Ise prefecture, with signature Muramasa on original Nakago. Tensho era, 2nd generation,)
Jiha kenzen deki yoroshi.
( very healthy one and made well )
Hacho 9 sun 2 bu ari kore.
(length 28.ocm )
Showa 52 nen shoshu kichijitsu.
( Early autumn lucky day in 1977 )

Tame Matsumoto Kiyoshi hizo.

( write for Mr Matsumoto Kiyoshi loves Tanto )

Kanzan shi Kao.

( Kanzan wrote Kao )